Majster odbornej výchovy – odbor Mäsiar, lahôdkar

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy pre odbor mäsiar, lahôdkar, na základe Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Voľné pracovné miesto: majster odbornej výchovy pre odbor mäsiar, lahôdkar na plný  úväzok

 Dátum predpokladaného nástupu: 20.09.2019

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • vysvedčenie o maturitnej skúške (úplné stredné odborné vzdelanie),
  • výučný list v odbore mäsiar, údenár, lahôdkár

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je minimálny plat 743,50 Eur v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Zoznam požadovaných dokladov:                                

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: riaditel@sospsvke.edu.sk do 13.9.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Kontakt:
Tel.kontakt:055/6855389,0911923249
E-mail: riaditel@sospsvke.edu.sk

Autor/zdroj: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2019 14:00
Upravené: 04.09.2019 14:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie