Majster odbornej výchovy – odbor Digitálny grafik

SOŠT, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy pre odbor Digitálny grafik na základe Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Voľné pracovné miesto: majster odbornej výchovy pre odbor Digitálny grafik
Dátum predpokladaného nástupu: ihneď
Pracovný úväzok: kratší pracovný pomer na 50 % pracovný úväzok

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • vysvedčenie o maturitnej skúške (úplné stredné odborné vzdelanie)
  • výučný list v odbore digitálny grafik alebo informatik

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je minimálny plat 371,75  Eur v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Zoznam požadovaných dokladov:                                

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: sourv@ke.telecom.sk. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky v zmysle zákona

Kontakt:
Tel.kontakt: 058/7322646
E-mail: sourv@ke.telecom.sk

Adresa: Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 048 01  Rožňava

Autor/zdroj: PaedDr. Diana Košťálová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2019 15:38
Upravené: 09.09.2019 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie