Majster odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí

Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre odbor mechanik počítačových sietí na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia I. stupňa
  • výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace pred nástupom do zamestnania/
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Plat:

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 388/2018 Z.z. (od 612,50 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe).

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Stredná odborná škola, personálne oddelenie,  Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca alebo mailom na adresu: sokolik@souhag.edu.sk

Telefónny kontakt: 0557260100 - sekretariát riaditeľa školy

Autor/zdroj: SOŠ Košice-Šaca
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2019 11:05
Upravené: 29.05.2021 21:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001