Majster odbornej výchovy mechanik - mechatronik

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: majster odbornej výchovy
Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 s možnosťou následného predĺženia na neurčito.
Úväzok: plný úväzok
Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list 2697  K mechanik -mechatronik
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 07101 Michalovce
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2018
Kontakt: sostmi@sostmi.sk, 056/6441459
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list 2697  K mechanik – mechatronik  v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

Plat:

podľa § 27 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 553/2003 Z. z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov: platová tarifa 556,50 € + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, osobne alebo e-mailom na  adresu sostmi@sostmi.sk  do 13.07.2018 do 12.00 hod.  Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.06.2018 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001