Majster odbornej výchovy – čašník, servírka

Riaditeľka Hotelovej akadémie, Južná trieda 10 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu majster odbornej výchovy – čašník, servírka v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Dátum predpokladaného nástupu: od 01. 02. 2022
Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec – majster odbornej výchovy – čašník, servírka
Úväzok: plný úväzok (zastupovanie počas PN najdlhšie do 31.08.2022)

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

Kvalifikačné predpoklady:

 • podľa zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • požadovaným vzdelaním je úplné stredné odborné vzdelanie v odbore 6444 K čašník, servírka,
 • pedagogické minimum,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • prax v odbore min. 5 rokov
 • ovládanie balíka MS Office a internetu na pokročilej úrovni,
 • organizovanie a plánovanie práce, kultivovaný písomný a slovný prejav, tímová práca, tvorivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Iné kritériá a požiadavky: osobnostné a morálne predpoklady

Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú na zastupovanie počas dlhodobej PN od 01.02.2022 najdlhšie do 31.08.2022.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy : Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice, alebo elektronicky na e-mail: sekretariat@zsjuznake.sk, najneskôr do 20. 01. 2022 do 12.00 hod.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Hotelová akadémia v Košiciach
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.12.2021 11:33
Upravené: 04.02.2022 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine