Majster odbornej výchovy - autoopravár

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11 a) ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: majster odbornej výchovy na plný úväzok.
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2019.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list v odbore 2487 H autoopravár v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace (doložiť až pri prijatí do zamestnania).

Odborné požiadavky:

 • od uchádzača sa vyžadujú základné znalosti operačného systému Windows, znalosť programov MS Office a znalosti z oblasti autoopravárenstva.

Osobnostné predpoklady:                            

 • komunikačné schopnosti
 • kreativita
 • proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

V závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z. v rozpätí od 556,50 € až do cca 980 €.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.08.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy SOŠ – Szakközépiskola Rákocziho 23 077 01 Kráľovský Chlmec alebo elektronicky na e-mail: sekretariat@soskch.sk najneskôr do 25.06.2019. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy
Mgr. Enikő Pogányová zástupkyňa riaditeľa pre PV
Telefón: 056/636222678
Mail: sekretariat@soskch.sk

Autor/zdroj: SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.05.2019 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001