Majster odbornej výchovy - agromechanizátor, opravár

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy pre odbor agromechanizátor, opravár na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: majster odbornej výchovy pre odbor agromechanizátor na plný  úväzok.

Dátum predpokladaného nástupu: ihneď

Požadované kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z. z. je minimálny plat 590,- Eur  v závislosti od platovej triedy, odpracovaných rokov a dosiahnutého vzdelania.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho a maďarského jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: soup-pribenik@mail.t-com.sk do 30.9.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Kontakt:
Tel.kontakt: 056/ 628 50 20
E-mail: soup-pribenik@mail.t-com.sk

Autor/zdroj: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Pribeník
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 13:15
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001