Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy na plný úväzok.

Dátum predpokladaného nástupu: 04. 05. 2020.

Kvalifikačné predpoklady:

podľa zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Požadovaným stupňom vzdelania je úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list 3658 K  Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • bezúhonnosť (odpis registra trestov),
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti),
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov          

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 738,50 € do 1251,50  € podľa dosiahnutého vzdelania a praxe.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  poštou alebo osobne na adresu školy alebo e-mailom na  adresu sostmi@sostmi.sk  do 30.04.2020.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné osoby:

Ing. Jaroslav Kapitan riaditeľ školy
Ing. Marián Raďaš zástupca riaditeľa

Telefón: 056/6441459

Autor/zdroj: Marián Raďaš, zástupca riaditeľa
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.03.2020 15:50
Upravené: 29.05.2021 21:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001