Majster odborného výcviku pre vysunuté pracovisko Kecerovce

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice oznamuje, že od 1. 11. 2012 máme voľné pracovné miesto na pozíciu Majster odborného výcviku pre vysunuté pracovisko Kecerovce.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške a  riadnom ukončení DPŠ
  • životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Autor/zdroj: PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.10.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001