Majster odborného výcviku pre učebný odbor: 4579 F Lesná výroba

Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor: 4579 F Lesná výroba, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.09.2021.

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Kvalifikačné predpoklady:

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (Výučný list v odbore mechanizátor lesnej výroby)

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • iné kvalifikačné požiadavky podľa vyhlášky,
 • bez požiadavky na prax.

Ďalšie požiadavky:

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • organizovanosť a plánovanie práce,
 • zručnosť,
 • komunikatívnosť a motivovanie ľudí,
 • samostatnosť a flexibilita.

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom na adresu skola@soussnv.sk v termíne do 11.08.2021 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole). Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SOŠ techniky a služieb Spišská Nová Ves.

Adresa školy

Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 534461390, +421 534462923, +421 4461360
 • e-mail: skola@soussnv.sk

Autor/zdroj: Ing. Vasiľ Kolesár, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2021 14:35
Upravené: 15.07.2021 14:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról