Majster odborného výcviku - stolár

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice oznamuje, že od 1. 11. 2012 máme voľné pracovné miesto na pozíciu Majster odborného výcviku - stolár.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady :

  • výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške a  riadnom ukončení DPŠ
  • životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Autor/zdroj: PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.11.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001