Majster odborného výcviku pre odbor autoopravár – mechanik

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: Majster odbornej výchovy.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01.01.2020: Majster odbornej výchovy pre odbor autoopravár - mechanik

Úväzok: Plný úväzok.

Požadované vzdelanie: minimálne Úplne stredné odborné vzdelanie, výučný list v odbore

Názov a adresa zamestnávateľa:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance

Dátum predpokladaného nástupu: 01.01.2020

Kontakt: oaso@oasobrance.edu.sk, 056/6522264

Kvalifikačné predpoklady: Minimálne Úplne stredné odborné vzdelanie  v súlade so zákonom 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z.z. minimálna mesačná výška platu je 743,- EUR pri plnom úväzku.

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
  • doklad o telesnej a  duševnej zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôležité usmernenie:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, osobne alebo e-mailom na  adresu oaso@oasobrance.edu.sk  do 11.12.2019 do 12,00 hod.  Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Michal GIČ, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.11.2019 13:00
Upravené: 22.11.2019 13:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról