Majster/majsterka odbornej výchovy – lesné hospodárstvo

Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster/majsterka odbornej výchovy – lesné hospodárstvo s nástupom od 26.08. 2019.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: majster odbornej výchovy, bez podkategórie.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • prax v odbore min. 3 roky

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z. z., minimálna mesačná výška platu  je 758,- Eur pri plnom úväzku.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon majstra odbornej výchovy
 • výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne najneskôr do 19.08.2019.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

 

Autor/zdroj: PaedDr. István Stefán
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 08.08.2019 10:40
Upravené: 08.08.2019 13:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...