Majster/majsterka odbornej výchovy – kaderník

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii majster/majsterka odbornej výchovy – kaderník (100% úväzok).

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • výučný list v odbore 6456 H – kaderník
 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vlasová kozmetika
 • doplňujúce pedagogické štúdium alebo bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy
 • minimálne 2 roky praxe v odbore
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Platové podmienky:

 • Plat bude určený v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.  z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: 690,00 EUR mesačne (brutto) + zvýšenie platovej tarify po započítaní praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti  
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín nástupu : 1. september 2018

Termín podania žiadosti: do 17. augusta 2018 (rozhodujúci je dátum na poštovej obálke). Adresa: Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice. Žiadosť je možné podať aj osobne alebo emailom na adresu: sosgemke@mail.telekom.sk
Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie). Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov vrátené na adresu uchádzača uvedenú v žiadosti. Škola bude uchovávať iba žiadosť, a to po dobu stanovenú registratúrnym plánom školy.

Kontaktná osoba:
Mgr.  Ingrid Sedláková, riaditeľka školy
055/6424371

Autor/zdroj: Mgr. Ingrid Sedláková, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2018 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001