Kuchár - skladník

ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „kuchár - skladník“.

Základne informácie pre záujemcov:

 • pracovný pomer na určitú dobu  - 1 rok,
 • termín nástupu od   01.02.2022.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie v  študijnom odbore hotelová akadémia,
 • úplné stredné odborné vzdelanie v  študijnom odbore spoločné stravovanie,
 • stredné odborné vzdelanie v  študijnom odbore kuchár.

Prax v odbore:

 • prax v odbore vítaná.

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
 • odborná spôsobilosť,
 • manuálna zručnosť,
 • komunikačné a organizačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • ovládanie práce s PC vítaná (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet).

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním  osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov :  platová trieda 03., platový stupeň podľa odpracovaných rokov od 607,00 € do 728,50 € / mesačne + osobný príplatok 150,- €.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu doručiť svoju žiadosť osobne alebo poštou spolu s požadovanými dokladmi do 23.01.2022, na adresu zariadenia: ONDAVA – Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03   alebo  e-mailom na adresu: ekonom@dssrakovec.sk.

Rozhodujúci pre doručenie žiadosti je dátum a čas doručenia do zariadenia ONDAVA-DSS Rakovec nad Ondavou, a nie dátum odoslania žiadosti.

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní  pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: ONDAVA - Domov sociálnych služieb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.01.2022 09:44
Upravené: 24.05.2022 11:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine