Kuchár

ANIMA – Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, Michalovce oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu kuchár.

Základné informácie pre záujemcov:

 • pracovný pomer na určitú dobu – zástup počas PN,
 • termín nástupu -  ihneď.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár.

Prax v odbore:

 • prax v odbore vítaná.

Iné kritériá a požiadavky:

 • odborná spôsobilosť,
 • manuálna zručnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním  osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov :  platová trieda 2, platový stupeň podľa odpracovaných rokov od 584,-  €  + osobný príplatok 50,- €.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu doručiť svoju žiadosť osobne alebo poštou spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: ANIMA- Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, Michalovce, 071 01 do 31.10.2021,  alebo  e-mailom na adresu : info@animadss.sk

Rozhodujúci pre doručenie žiadosti je dátum a čas doručenia do zariadenia ANIMA – DSS  a nie dátum odoslania žiadosti.

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní  pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: ANIMA - Domov sociálnych služieb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.10.2021 14:58
Upravené: 18.10.2021 15:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról