Korepetítor

Riaditeľka Konzervatória, Timonova 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste v počte 1 na plný pracovný úväzok.

Kategória: učiteľ strednej školy
Pozícia: korepetítor
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2024, na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
Názov a adresa zamestnávateľa:
Konzervatórium, Timonova 2, 040 01 Košice
Zoznam požadovaných dokladov:

  • 1.písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • 2.profesijný životopis,
  • 3.kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • 4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka.

Osobnostné predpoklady
vysoká miera zodpovednosti.
vzťah k tímovej práci

Platové zaradenie a plat:
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 5. platovej triede (1050,00 € - začínajúci pedagogický zamestnanec) + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. (Zamestnanec bude ohodnotený v závislosti od stupňa vzdelania a odpracovaných rokov).

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: personalne@konke.sk a to najneskôr do 20. 06. 2024. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba:
Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD., riaditeľka školy Telefón: +421 910 183 027 e-mail: sekretariat@konke.sk

Autor/zdroj: Konzervatórium, Timonova 2, Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 05.06.2024 07:00
Upravené: 05.06.2024 07:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001