Knihovník - projektový manažér

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom knihovník-projektový manažér.

Miesto výkonu práce: Hlavná 48, Košice
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú (s možnosťou predĺženia)
Predpokladaný termín nástupu: apríl 2022

Informácie o pracovnom mieste:

 • Príprava a riadenie projektov počas celého procesu
 • Definovanie cieľov projektu na základe požiadaviek organizácie
 • Vypracovanie harmonogramu prác, ich zabezpečenie a kontrola dodržiavania termínov
 • Spolupráca a komunikácia na všetkých úrovniach organizácie s cieľom dosiahnuť primeranú úroveň informovanosti, šírenia informácií, ako aj plánovania zdrojov a angažovanosti vo vzťahu k činnostiam počas celého trvania projektu
 • Spoluúčasť na riadení verejného obstarávania
 • Kontrola dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu
 • Vypracúvanie záverečných správ ku projektom
 • Komunikácia so zástupcami donorov
 • Monitorovanie dostupných mimorozpočtových zdrojov
 • Vykonávanie všetkých ďalších úloh, ktoré súvisia s danou oblasťou práce podľa potreby
 • Aktívna spoluúčasť na príprave a realizácii ostatných aktivít knižnice (najmä výstavná, propagačná a vzdelávacia  činnosť)
 • práca  s informačnými databázami
 • individuálna práca s používateľmi

Kvalifikačné predpoklady: 

 • II. stupeň vysokoškolské vzdelanie

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • odborná prax získaná na pozíciách súvisiacich so zameraním pracovného miesta aspoň 3 roky
 • dokladovanie preukázateľných praktických skúseností (názov a stručný popis projektov, ktoré uchádzač realizoval alebo sa na nich aktívne podieľal)
 • práca s PC (Office, Internet) na pokročilej úrovni
 • práca s grafickými programami výhodou
 • samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita
 • schopnosť aktívne riešiť problémy a zvládať záťažové situácie
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: od 850  EUR mesačne (brutto).

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Zoznam projektov, ktoré uchádzač realizoval alebo sa na nich aktívne podieľal
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu vkjb@vkjb.sk do 8.3.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné predpoklady,  kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.02.2022 10:52
Upravené: 24.05.2022 15:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine