Knihovník

Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu knihovník.

Voľné pracovné miesto: Knihovník

Pracovný pomer: Na dobu určitú - Zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky

Zamestnávateľ: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Predpokladaný termín nástupu: 1. 7. 2022

Uzávierka žiadostí: 24. 6. 2022 

Nástupný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platová trieda 6 pre VŠ, platový stupeň podľa odpracovaných rokov od 757,50 € pre VŠ, + príplatky po splnení zákonných predpokladov.

Pracovná náplň:

 • samostatné vykonávanie knihovníckej práce na úseku náučnej literatúry a študovne dospelých
 • centrálna evidencia
 • individuálna práca s čitateľom
 • poskytovanie knižnično-informačných služieb
 • práca s elektronickými informačnými systémami a databázami
 • práca a ochrana knižničného fondu
 • samostatná príprava projektov
 • samostatná realizácia knižničných podujatí spojených s propagáciou čítania a literárnych aktivít
 • práca s komunitami
 • klubová činnosť
 • metodická pomoc v oblasti umeleckého slova

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené VŠ vzdelanie humanitného zamerania
 • prehľad v oblasti literárnej činnosti a aktivít na Slovensku a vo svete
 • znalosť programov Word, Excel, Outlook, Power Point
 • práca na sociálnych sieťach FB, Instagram
 • znalosť jedného cudzieho jazyka /najlepšie angličtina alebo nemčina/úroveň stredná

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • komunikatívnosť
 • tvorivosť
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • schopnosť pracovať v tíme
 • schopnosť zvládať záťažové situácie
 • diskrétnosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • bezúhonnosť
 • organizačné a koordinačné schopnosti
 • pozitívny prístup

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • písomný návrh koncepcie dvoch projektov kultúrno-výchovných podujatí (súčasťou projektu musí byť obsahové zameranie, scenár a spôsob realizácie)
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • motivačný list
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 24. júna 2022 a to mailom na adresu: osvetasnv@skcak.sk.

Kontaktná osoba: Alena Jurečková
Tel.: +421 53 44 25 250

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Monika Tkáčová, poverená riadením, Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.05.2022 11:55
Upravené: 24.05.2022 16:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine