Knihovník

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom knihovník.

Miesto výkonu práce: pobočka Šaca, Železiarenská 7
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú (s možnosťou predĺženia)
Predpokladaný termín nástupu: marec 2022

Informácie o pracovnom mieste:

 • samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, referenčnej a inej informačnej činnosti
 • aktívna práca s deťmi, školskou mládežou a dospelými
 • samostatná príprava tematických podujatí
 • rešeršovanie
 • práca s informačnými databázami
 • koncepčná práca v odbore knihovníctva a informatiky
 • individuálna práca s používateľom
 • usporiadanie knižničných fondov – odborná literatúra a beletria
 • medziknižničná výpožičná služba

Kvalifikačné predpoklady:

 • II. stupeň vysokoškolské vzdelanie

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • prax v príslušnom odbore výhodou
 • vítané pedagogické vzdelanie a skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou
 • práca s PC (Office, Internet) na pokročilej úrovni
 • samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita
 • pozitívny vzťah k literatúre a znalosti v tejto oblasti
 • kreativita
 • vzťah ku komunitným aktivitám a ich príprave
 • schopnosť aktívne riešiť problémy a zvládať záťažové situácie
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: od  802 EUR mesačne (brutto).

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu vkjb@vkjb.sk  do 4.3.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné predpoklady,  kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.02.2022 16:07
Upravené: 24.05.2022 15:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001