Inštruktor sociálnej rehabilitácie

SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, Rožňava, oznamuje, že disponuje 2 voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu „inštruktor sociálnej rehabilitácie“ od 1. 1. 2020 na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie a kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín alebo
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca,
 • vzdelávanie v oblasti bazálnej stimulácie,
 • vzdelávanie v oblasti validácie.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť, diskrétnosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti,
 • práca s PC,
 • vítané: kreativita, manuálna zručnosť pri zhotovovaní dekoratívnych predmetov, výzdoby.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie  do zamestnania,
 • motivačný list,
 • profesijný životopis,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Plat:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava do 8. 12. 2019. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady,  iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických  osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila  s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SUBSIDIUM Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.11.2019 14:10
Upravené: 21.11.2019 14:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról