Inštruktor autoškoly

Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance prijme do pracovného pomeru inštruktora autoškoly. Voľné je 1 pracovné miesto

Kategória  zamestnancov:  Nepedagogický zamestnanec

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu - dohodou: inštruktor autoškoly

Úväzok: Plný úväzok.

Požadované vzdelanie:

 • Minimálne SOV
 • znalosť práce s PC
 • inštruktorský preukaz

Názov a adresa zamestnávateľa: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Nám. slobody 12

073 01 SOBRANCE

Dátum predpokladaného nástupu: mesiac júl 2021

Kontakt: skola@sosoasso.sk, 056/6522264

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy Platová trieda 5.vo výške  mzdy min. 692,- EUR a v závislosti od odpracovaných rokov.

Predpoklady na výkon práce:

 • bezúhonnosť
 • flexibilita a schopnosť pracovať so žiakmi
 • dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • inštruktorský preukaz
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných      údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôležité usmernenie - GDPR:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, osobne alebo e-mailom na  adresu, skola@sosoasso.sk, do 24.06.2021 do 12,00 hod.  Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba: Ing. Michal GIČ – riaditeľ školy, p. Zdenka ORESKÁ – ekonómka školy t.č. 056/6522264,  skola@sosoasso.sk

Autor/zdroj: Ing. Michal Gič, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 11.06.2021 08:00
Upravené: 11.06.2021 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról