Informácia o voľnom pracovnom mieste - vychovávateľ

Školský internát, Medická 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľky s nástupom od 01. 09. 2018.

Kategória zamestnancov: vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady : v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Vzhľadom na smerovanie zariadenia vyžadujeme od uchádzačov:

 • profesionalitu, kreativitu a schopnosť uplatňovať inovácie vo vzdelávacom procese,
 • schopnosť pracovať s počítačom (MS, Office, práca s internetom) a využívať technológie vo výchove,
 • schopnosť spolupracovať v kolektíve i pri pedagogickej práci (spolupráca vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacom procese
 • flexibilita

V zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z. je minimálny plat 690,00 Eur v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysvedčenie, diplom)
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu sekretariat(at)simedke.sk alebo poštou na adresu: Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí  je 14. 07. 2018.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Melánia Konečná, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2018 08:24
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001