Hospodárka

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste - zastupovanie počas výkonu funkcie vo verejnom záujme.

Pozícia: hospodárka
Úväzok: plný pracovný úväzok
Doba nástupu: ihneď (dohodou)
Kontakt: 056/6441346, mail: skola@gymnmi.svcmi.sk

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa ekonomického zamerania,
 • 5-ročná prax,
 • ovládanie podvojného účtovníctva.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti ekonomickej a v oblasti financií vo verejnej správe,
 • orientácia v školskej problematike,
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • schopnosti organizačné a komunikačné,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy,
 • MS - Office – pokročilá úroveň,
 • bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz sk. B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní (s uvedeným telefónnym číslom),
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópia dokladu o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Platové podmienky:

 • 887 eur (V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť mailom s označením „Výberové konanie – hospodárka “ najneskôr do 1.4.2020 na adresu skola@gymnmi.svcmi.sk. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Termín výberového konania je stanovený na 3.4.2020

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.03.2020 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001