Hospodárka – ekonómka školy

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: hospodárka – ekonómka školy

Miesto výkonu práce: Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Predpokladaný termín nástupu: 1. 10. 2021

Informácie o pracovnom mieste:

 • riadiaca a koordinačná činnosť ekonomiky školy
 • komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
 • zostavenie rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu
 • zabezpečovanie správy hnuteľného a nehnuteľného majetku /napr. správy budov/
 • objednávanie tovarov, prác a služieb organizácie
 • zabezpečenie agendy verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou)

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe
 • prax v príslušnom odbore
 • práca v programe IVES (štátna pokladňa, WinIBEU),
 • práca s PC (Office, Internet, Word, Excel)
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita
 • schopnosť aktívne riešiť problémy a zvládať záťažové situácie
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade
s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme, t. j. minimálne 692,- eur a v závislosti od praxe.

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b)Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých
údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má
záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov
o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu gsobrance@gsobrance.sk do 24. 9. 2021.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 13.09.2021 08:00
Upravené: 13.09.2021 11:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról