Hospodárka

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 15.03.2024 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu hospodárka na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa ekonomického zamerania,
 • 5-ročná prax,
 • ovládanie podvojného účtovníctva.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • znalosť legislatívy v oblasti ekonomickej a v oblasti financií vo verejnej správe,
 • orientácia v školskej problematike,
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • schopnosti organizačné a komunikačné,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy,
 • MS - Office – pokročilá úroveň,
 • bezúhonnosť,

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní (s uvedeným telefónnym číslom),
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópia dokladu o vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 839,50,- €.

 • kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Cmoriaková
 • e-mail: sekretariat@sostke.sk
 • telefón: +421 055 62 280 31
 • Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23,  Košice

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14.03.2024

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným miestom.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 13.03.2024 07:05
Upravené: 13.03.2024 07:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001