Hlavný majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.02.2020 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu hlavný majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania a hutnícke povolania na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
  • a splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia
  • životopis
  • odpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Plat:

V závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2019 Z.z. v rozpätí od 915 € do 1477 €.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Stredná odborná škola, personálne oddelenie,  Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca alebo mailom na adresu: sokolik@souhag.edu.sk do 20.01.2020.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Telefónny kontakt: 0557260100  Mgr. Čupková Lucia, personalistka

Autor/zdroj: Mgr. Lucia Čupková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.01.2020 10:00
Upravené: 13.01.2020 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie