Hlavný majster odborného výcviku

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 v Pribeníku oznamuje výberové konanie na obsadenie pracovnej funkcie hlavný majster odborného výcviku.

Príslušná kategória: hlavný majster odborného výcviku

Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (zameranie na poľnohospodárstvo alebo potravinárstvo) alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • k ukončenému úplnému strednému odborného vzdelaniu aj vyučenie  v odbore zameraného na     
 • poľnohospodársku alebo potravinársku oblasť
 • absolvovanie I. atestácie
 • minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
Požadované doklady:
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti prosíme zasielať do najneskôr do 04. 08. 2017 do 13.00 hod.

Adresa:
Strednej odbornej škola - Szakközépiskola
J. Majlátha 2 
076 51 Pribeník 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.07.2017 14:28
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001