Hlavný ekonóm školy

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice vyhlasuje výberové konanie na hlavného ekonóma.

Náplň práce:

 • vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie
 • tvorba rozpočtu
 • tvorba pravidelných finančných výkazov
 • vedenie mzdového účtovníctva
 • zabezpečenie platobného styku školy
 • riadenie kolektívu THP úseku
 • zabezpečenie agendy verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou)

Požiadavky:

 • II. stupeň vysokej školy ekonomického zamerania
 •  minimálne  3-ročná prax

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • samostatnosť,  
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť 

Odmeňovanie:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 909,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Pracovný čas: 7:30 – 15:30

Termín nástupu: 1.9.2020

Úväzok: 100%

Pracovný pomer: na dobu určitú

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu: SZŠ Moyzesova 17, 040 01  Košice, alebo na mailovú adresu skola@szske.sk

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: Bc. Michaela Balková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2020 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001