Hlavný ekonóm školy

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: hlavný ekonóm školy.

Náplň práce:

 • vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie
 • vedenie pokladne
 • tvorba rozpočtu
 • tvorba pravidelných finančných výkazov
 • vedenie mzdového účtovníctva
 • zabezpečenie agendy verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou)
 • zverejňovanie zmlúv (CRZ)
 • spolupráca pri tvorbe interných smerníc  v súlade s platnou legislatívou
 • zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu strednej odbornej školy vrátane jej jednotlivých súčastí
 • riadenie kolektívu THP úseku

Odmeňovanie:

 • V zmysle zákona č. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (1291,- €/mes.: platová trieda 8  – 14. platový stupeň) 

Požiadavky:

 • II. stupeň vysokoškolského vzdelania ekonomického zamerania
 • minimálne  3-ročná prax
 • znalosť príslušnej legislatívy v školstve výhodou

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • samostatnosť 
 • flexibilita
 • komunikatívnosť 

Úväzok: 100%

Termín nástupu: 1.5.2024

Pracovný pomer: na dobu určitú – 1 rok

Pracovný čas: od 7,45 hod.- do 15,45 hod.

Požadované doklady:

 • profesijný životopis
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu: SZŠ Moyzesova 17, 040 01  Košice, alebo na mailovú adresu skola@szske.eu, velka1@szske.eu  najneskôr do 2.4.2024.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.03.2024 13:03
Upravené: 21.03.2024 09:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001