Herec / bábkoherec

Bábkové divadlo v Košiciach, 040 01 Košice informuje o uvoľnenom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu HEREC / BÁBKOHEREC od 10. decembra 2019.

Náš umelecký kolektív dopĺňame o mužského člena, na stvárňovanie  mužských hereckých úloh.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • Pozícia vhodná aj pre absolventa, prax vítaná

Náplň práce :

 • Tvorivá interpretácia rolí dramatického diela
 • Tvorivá interpretácia umeleckého diela v súlade so zámermi  režiséra, choreografa, dramaturga

Iné kritéria a požiadavky:

 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme
 • odolnosť voči stresu
 • pozitívny a svedomitý prístup k práci
 • schopnosť a ochota dodržiavať pravidlá a pokyny nadriadeného
 • pozitívna orientácia na detského diváka

Ponúkaný plat:

Zamestnanec bude ohodnotený v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 7, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 729,- EUR

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady  do zrušenia tejto ponuky a to mailom na adresu: klemova@bdke.sk alebo poštou na adresu: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice.

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.12.2019 15:00
Upravené: 25.02.2020 12:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról