Finančný účtovník/účtovníčka školy

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu – finančný účtovník/účtovníčka školy na plný úväzok s nástupom od 01.01.2022.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • znalosť zákona o účtovníctve a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • ovládanie práce s PC
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • zodpovedný prístup k práci

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 723,50 EUR mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu odpracovaných rokov

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:

 • kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
 • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
 • telefón: 055 6323475, 6323819
 • Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. 10. 2021.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným miestom

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.10.2021 15:33
Upravené: 12.10.2021 15:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról