Finančný kontrolór

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že s účinnosťou od 1.4.2022 disponuje voľným pracovným miestom: finančný kontrolór Referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov, Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov, Oddelenie pre kontroling.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • znalosť legislatívy v oblasti štrukturálnych fondov, Zákonníka práce, zákona o účtovníctve, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o verejnom obstarávaní,
 • odborná prax v oblasti projektového manažmentu v rámci projektov financovaných zo zdrojov EÚ alebo iných finančných mechanizmov najmenej 1 rok,
 • znalosť anglického  jazyka alebo maďarského jazyka – jazyková úroveň stredne pokročilá,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme- bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1 000,- €

Popis pracovného miesta: Finančná kontrola oprávnenosti výdavkov prijímateľov malých projektov Fondu malých projektov v zmysle legislatívy EÚ, SR, pravidiel Programu a pravidiel FMP, finančná kontrola na mieste v rámci Fondu malých projektov, vypracovanie správ z administratívno-finančnej kontroly a správ z kontrol na mieste podľa zákona 357/2015 Z. z. Kontrola procesov verejného obstarávania na základe platných právnych predpisov.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 30.03.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.03.2022 16:30
Upravené: 24.05.2022 15:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001