Ekonóm / účtovník

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste ekonóm/účtovník.

Pracovný pomer: na dobu určitú jeden rok (s možnosťou predĺženia)
Predpokladaný termín nástupu: 1. 4. 2022
Uzávierka žiadostí: 10. 3. 2022 

Nástupný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platová trieda 5 pre SŠ, platová trieda 6 pre VŠ, platový stupeň podľa odpracovaných rokov od 692,- € pre SŠ, od 757,50 € pre VŠ, + osobný príplatok po 3 mesiacoch

Pracovná náplň:

 • Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agiend
 • Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania a financovania
 • Vedenie predpísanej evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Realizácia verejných obstarávaní
 • Ovládanie:
  - ekonomický program WinIBEU
  - aplikácia Citrix
  - JUS-CKS datacentrum
  - SAP BW výkazníctvo                      

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené SŠ alebo VŠ vzdelanie v ekonomickom odbore
 • prax minimálne 2 roky
 • znalosť podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu
 • znalosť ekonomického vedenia príspevkovej organizácie
 • znalosť zákonov: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • znalosť programov Word, Excel, Power Point
 • znalosť jedného cudzieho jazyka /najlepšie angličtina alebo nemčina /úroveň stredná

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • flexibilita
 • samostatnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • schopnosť zvládať záťažové situácie
 • diskrétnosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • motivačný list
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 20. marca 2022 a to mailom na adresu: osvetasnv@skcak.sk.
Kontaktná osoba: Alena Jurečková
Tel.: +421 53 44 25 250

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Monika Tkáčová, poverená riadením, Spišské kultúrne centrum a knižnica
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.02.2022 09:00
Upravené: 24.05.2022 15:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001