Asistent učiteľa strednej školy

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu pedagogický asistent s nástupom od 1. 1. 2019 na 50% úväzok.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, 
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, 
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu

Hrubá mzda:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 556,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí  byť doručená na adresu školy najneskôr do 15. decembra 2018.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 053/4421757, mobil: 0905 702523
email: oasnvsk@gmail.com

Autor/zdroj: Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.12.2018 12:58
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001