Asistent učiteľa a asistent majstra odbornej výchovy

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 04801 Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste asistent učiteľa a asistent majstra odbornej výchovy.

Informácia o voľnom pracovnom mieste na základe § 11 a odst. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Pozícia: asistent učiteľa a asistent majstra odbornej výchovy

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Adresa: Hviezdoslavova  5, 048 01  Rožňava

Kontakt:
058/7322646, 058/7885666
sourv@ke.telecom.sk

Kategória pedagogických zamestnancov: Pedagogický asistent

Podkategória pedagogických zamestnancov: Asistent učiteľa a asistent majstra odbornej výchovy

Kvalifikačné predpoklady:

  • Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického zamerania, alebo nepedagogické a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
  • Špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31.8.2010
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a to buď pedagogického zamerania alebo neučiteľské a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť
  • Životopis
  • Doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace pred nástupom do zamestnania
  • Telesná a duševná spôsobilosť potvrdená lekárom
  • Ovládanie štátneho jazyka
  • Súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Iné: Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2019 (možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)

Odmeňovanie: V súlade so  zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, platová tarifa – pracovná trieda jeden, od platovej tarify 7 = 556,50 eur po platovú tarifu 9 = 690.- eur

Požadované doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne najneskôr do 27.6.2018 na sekretariát školy.

Autor/zdroj: SOŠ technická Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.06.2018 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001