Archeológ

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom

Pracovná pozícia: archeológ

Úväzok: plný úväzok, doba určitá

Dátum predpokladaného nástupu: september  2021

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské II. stupňa príslušného odboru
 • prax v príslušnom odbore - min. 1 rok,
 • ovládanie práce s PC Office Internet (Word, Excel, Outlook, Internet), 
 • grafické zručnosti v programe  Corel, Fotoschop
 • znalosť anglického jazyka
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.​

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať samostatne
 • precíznosť, dôslednosť, zodpovednosť, flexibilita
 • schopnosť aktívne riešiť problémy a zvládať záťažové situácie
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme.
 • práca s PC (Office, Internet) na pokročilej úrovni
 • zdravotná spôsobilosť

Ponúkaný plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme v závislosti od platovej triedy a započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: info@vsmuzeum.sk  predmet:    archeológ

do 30.7.2021 alebo poštou na adresu:

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice

040 01 Košice

Autor/zdroj: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 13.07.2021 09:56
Upravené: 13.07.2021 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról