Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Oznámenie k ustanovujúcemu zasadnutiu
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte mi informovať Vás, že v zmysle § 14 Zákona č. 302/2022 o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, na ktorom budú poslancom zastupiteľstva odovzdané osvedčenia o ich zvolení, sa uskutoční
dňa 25. 11. 2022 s pokračovaním rokovania dňa 28. 11. 2022.

Pozvánka s programom bude zverejnená a doručená v zákonom stanovenej lehote.

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022, viac informácií ku výsledkov nájdete na adrese https://volbysr.sk/sk/ 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov Zastupiteľstva KSK a predsedu KSK 

Zápisnica Volebnej komisie KSK

Volebný obvod č. 1 - Košice I. - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 1

Volebný obvod č. 2 - Košice II. - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 2

Volebný obvod č. 3 - Košice III. - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 3

Volebný obvod č. 4 - Košice IV. - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 4

Volebný obvod č. 5 - Košice - okolie - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 5

Volebný obvod č. 6 - Gelnica - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 6

Volebný obvod č. 7 - Michalovce - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 7

Volebný obvod č. 8 - Rožňava - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 8

Volebný obvod č. 9 - Sobrance - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 9

Volebný obvod č. 10 - Spišská Nová Ves - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 10

Volebný obvod č. 11 - Trebišov - zápisnica Obvodnej volebnej komisie KSK č. 11

 

Kontakt na zapisovateľku Volebnej komisie KSK a zapisovateľov Obvodných volebných komisií

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja zverejňuje v súlade s § 141 a § 146 volebného zákona zoznam zaregistrovaných kandidátov podľa jednotlivých volebných obvodov:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 1 - Košice I.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 2 - Košice II.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 3 - Košice III.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 4 - Košice IV.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 5 - Košice - okolie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 6 - Gelnica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 7 - Michalovce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 8 - Rožňava

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 9 - Sobrance

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 10 - Spišská Nová Ves

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 11 - Trebišov

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja:

Uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 724/2022 - Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a  sídiel obvodných volebných komisií

Oznam pre splnomocnencov politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov:

USB kľúče predložené ku kandidátnym listinám je možné si prevziať v čase úradných hodín od 08.30 - 15.30  (piatok od 08.30 do 14.00) na Úrade KSK, Námestie maratónu Mieru 1, Košice, Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov, II. poschodie kancelária 340. 

 

Oznam pre splnomocnencov politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov:

Rozhodnutia Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja o registrácii kandidátov vydané v súlade s § 140 a § 145 volebného zákona si môžete prevziať dňa 13. 09. 2022 od 08.30 - 15.30 hodiny na Úrade KSK, 2. poschodie, kancelária č. 341.
Ak si politická strana, hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, rozhodnutie sa v zmysle volebného zákona považuje za prevzaté. Rozhodnutia si však môžete naďalej prevziať v čase úradných hodín na Úrade KSK, 2. poschodie, kancelária č. 341. 

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja zaregistrovala 477 kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK a 12 kandidátov na predsedu KSK. Volebná komisia nezaregistrovala 5 kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK z dôvodu späť vzatia svojej kandidatúry.

Informácie k vedeniu volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Zoznam politických strán, hnutí a ich koalícií, ktoré podali kandidátne listiny pre voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 

Do obvodných volebných komisií Košického samosprávneho kraja môže delegovať najneskôr do 22. septembra 2022 vrátane jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, politické hnutie alebo ich koalície, ktoré podávajú kandidátne listiny pre voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vo volebnom obvode. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka sa doručuje predsedovi KSK a možno ho doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na volbyvucke22@vucke.sk. Termín a miesto prvého zasadnutia obvodných volebných komisií bude zverejnený na web stránke KSK v časti VOĽBY DO VÚC 2022.

            V listinnej forme možno oznámenie doručiť do podateľne Úradu KSK v úradných hodinách, prostredníctvom pošty alebo povereným zamestnancom KSK; pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Povereným zamestnancom možno oznámenie doručiť v  pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 09.00 do 15.30 h, piatok od 09.00 do 14.00 h a posledný deň lehoty na podanie delegácie v čase od 09.00 hod. do 24.00 h.

Poverenými zamestnancami na preberanie oznámení sú:

 

telefón

č. kancelárie / poschodie

PhDr. Anna Heribanová

055/7268 200

341/ II.

Miroslava Segedová  

055/7268 248

340/ II.

Mária Rogozinská

055/7268 163

340/II.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 30.06.2022 08:07
Upravené: 08.11.2022 14:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001