Projekt elektronizácie služieb KSK je už v druhej polovici

Projekt „Elektronizácia služieb VÚC KSK“ sa úspešne prehupol do druhej polovice. Od začiatku realizácie projektu do marca 2014 bol dosiahnutý výrazný pokrok a bolo investovaných už 3 899 531 eur.

Košický samosprávny kraj realizuje tento projekt z Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – ERDF a štátneho rozpočtu. KSK zabezpečuje z vlastných zdrojov financovanie aktivít vo výške 5 %.

Pre úspešnú implementáciu projektu je regionálna samospráva odkázaná na niektoré opatrenia, ktoré musí zabezpečiť štát, aby sa dosiahol pokrok v elektronizácii samosprávy. Prvým krokom bolo prijatie zákona o e-Governmente, teda Zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2013. Zákon je jedným z pilierov fungovania informačného systému verejnej správy a hovorí o spôsobe fungovania celého systému. Ďalším nevyhnutným krokom je vytvorenie referenčných registrov (napr. register adries, register fyzických osôb, register právnických osôb atď.), ktoré budú jednoznačnými zdrojmi údajov pre všetky orgány verejnej moci. Taktiež je potrebné vyriešiť prístup k elektronickej identite a zaručenému elektronickému podpisu.

Najdôležitejšou projektovou aktivitou sú v súčasnosti implementácia, testovania a kontrola kvality. Po dokončení integrácie aplikačného vybavenia III sa začalo s testovaním jednotlivých modulov. Boli vypracované zámery na integráciu so systémami registrov adries, fyzických osôb a štatistického úradu (IS RA, IS RFO a IS SU). Zrealizovali sa úpravy jednotlivých údajov geografického informačného systému GIS na front modulov pre integráciu s externými infosystémami. Koncom februára 2014 bola podpísaná dohoda o integračnom zámere s projektom Elektronické služby katastra nehnuteľností ZB GIS. Pripravuje sa integrácia na Ústredný portál verejnej správy.

Aktivita „Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien“ má prierezový charakter a vykonáva sa počas celej doby trvania projektu. V posledných mesiacoch sa riešili požiadavky jednotlivých modulov na legislatívne rámce a zákon o e-Governmente. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o elektronizácii služieb sa momentálne pripomienkuje.

Vo februári 2014 sa začala realizovať aj aktivita „Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia“. V rámci toho sa vykoná nasadenie do testovacej a neskôr do produkčnej prevádzky, migrácia údajov zo súčasných informačných systémov, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb. V rámci stabilizácie riešenia sa doladia posledné úpravy integrovaného informačného systému v rozsahu, ktorý umožní bezproblémové sprístupnenie služieb verejnosti.

Manažment projektu aj naďalej zaručuje plynulú implementáciu, sleduje sa časová, vecná a finančná realizácia jednotlivých aktivít a prijímajú sa potrebné rozhodnutia tak, aby nedošlo k omeškaniu prípadne iným negatívnym javom a projekt tak dospel do zdarného konca.

Napriek doterajšej bezproblémovej implementácii projektu sú identifikované a monitorované riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu projektu. Najvážnejším rizikom je možné meškanie realizácie resp. oneskorené ukončenie národných projektov, na výsledkoch ktorých je závislá úspešnosť projektu elektronizácie služieb KSK.

Viac informácií o projekte získate tu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.04.2014 12:00
Upravené: 09.03.2017 13:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001