Elektronizácia služieb VÚC

Košický samosprávny kraj začína realizovať projekt Elektronizácia služieb VÚC. Tento projekt je súčasťou informatizácie spoločnosti a budovania eGovernmentu na Slovensku, uskutočňuje sa v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a financovaný je zo štrukturálnych fondov EÚ – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Logo OPIS, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov a vlajka EÚ s odkazom na OPIS

Zmluva o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci pre Košický samosprávny kraj bola podpísaná 6. mája 2010. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 4 736 841 eur, regionálna samospráva zabezpečí z vlastných zdrojov financovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

Pomocou projektu Elektronizácia služieb VÚC sprístupní Košický samosprávny kraj služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu. Počas 36 mesiacov realizácie budú vytvorené a implementované vybrané elektronické služby (eGovernment služby), ktoré poskytuje regionálna samospráva. Ide napríklad o oblasť sociálnych služieb, stredného školstva i samotného krajského zastupiteľstva. Priamym dôsledkom by malo byť rozsiahlejšie využívanie internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Okrem toho projekt umožní zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšenie procesov pri poskytovaní služieb.

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu Európskej únie. Využíva finančné prostriedky európskych spoločenstiev s cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Prispieva k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú. ERDF je zdrojom nenávratnej finančnej pomoci pre projekty realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.12.2012 08:38
Upravené: 26.11.2015 15:20