Pripravujú sa Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Košický samosprávny kraj (KSK) ako orgán územného plánovania podľa §30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) obstaráva Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košický kraj.

KSK má v súčasnosti platný ÚPN VÚC Košický kraj, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením KSK č. 6/2014. Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov 2017 ÚPN VÚC Košický kraj je zapracovanie aktuálneho návrhu trasy prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko do platného ÚPN VÚC Košický kraj ako európskeho projektu spoločného záujmu pre posilnenie energetickej bezpečnosti v regióne strednej a východnej Európy.

V zmysle §31 ods. 2 a §22 stavebného zákona, KSK ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým právnickým a fyzickým osobám, začatie prerokovania návrhu „ÚPN VÚC Košický kraj Zmeny a doplnky 2017“ a žiada o zaslanie stanoviska.

Prerokovanie návrhu „ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017“ sa uskutoční v termíne od 20. marca do 20. apríla 2017.

Dokumentácia „ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017“ je vystavená na verejné nahliadnutie v pracovných dňoch počas úradných hodín na odbore regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia (ORRÚPaŽP) Úradu KSK, Strojárenská 3, Košice a na Ministerstve dopravy a výstavby SR, odbore územného plánovania, Nám. slobody 6, Bratislava.

Kompletná dokumentácia je zverejnená aj na web stránke KSK.

Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu „ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017“ možno uplatniť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia na adresu:
Úrad KSK, ORRÚPaŽP, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, alebo elektronicky.

Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko je súčasťou prioritného koridoru energetickej infraštruktúry Európskej únie (EÚ) s názvom Severojužné prepojenia plynovodov v strednej a juhovýchodnej Európe (NSI plyn východ). Projekt je zaradený medzi projekty spoločného záujmu (PCI) s označením 6.2.1 Poland – Slovakia interconnector. Pre projekt boli vydané Záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Ministerstvom životného prostredia SR a Osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia Ministerstvom hospodárstva SR.

Účelom projektu Prepojovacieho plynovodu Poľsko - Slovensko je spojenie vysokotlakových prepravných sústav Poľskej a Slovenskej republiky. Slovenská časť projektu predstavuje výstavbu plynovodu zo štátnej hranice s Poľskou republikou v Lupkovskom priesmyku (k.ú. Palota) do existujúcej kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch. Súčasťou projektu je aj výstavba hraničnej preberacej stanice (k.ú. Výrava), troch trasových uzáverov (k.ú. Hankovce, Chlmec a Šamudovce)  a rozšírenie kompresorovej stanice (k.ú. Veľké Kapušany).

Informácie nájdete aj v brožúre.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.03.2017 08:00
Upravené: 12.02.2018 11:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001