Predaj pozemku v Rakovci nad Ondavou

Košický samosprávny kraj v súlade s uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 161/2018 zo dňa 17. decembra 2018 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku registra C KN parcelné číslo 36/12 o výmere 520 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou, obec Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce, vedený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom v liste vlastníctva číslo 155 za minimálnu kúpnu cenu vo výške 900,00 €.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Alexandra Bartošová
Vytvorené: 30.05.2019 09:00
Upravené: 02.07.2019 08:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001