27. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

27. zasadnutie 5. volebného obdobia Zastupiteľstva KSK sa uskutoční 25. októbra 2021 vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice.

Zasadnutie zastupiteľstva bude organizované v súlade s Vyhláškou č. 254/2021 V.  v. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v režime OTP (očkovaný/testovaný/po prekonaní COVID-19)

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu 27. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
 2. Majetkové veci
  1. Výpožička parkovacích miest a nebytového priestoru na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach pre IDS Východ, s. r. o.
  2. Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Deutsch – Slowakische Akademien, a. s.
  3. Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
 3. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
 4. Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68
 5. Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19
 6. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Október 2021
 7. Informatívne správy
  1. Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
  2. Informatívna správa o stave prípravy Programu hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
  3. Informácia o splnení prijatých opatrení Košického samosprávneho kraja na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ku kontrole NKÚ SR: „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“
 8. Schválenie spolufinancovania projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
 9. Interpelácie
 10. Otvorená samospráva
 11. Rôzne
 12. Záver


Pozvánka
Materiály
Hlasovania
Uznesenia

Materiály iných zasadnutí nie sú momentálne dostupné z technických príčin.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.10.2021 14:24
Upravené: 08.12.2021 12:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine