Zníženie hladiny by znemožnilo plnenie základných účelov vodnej stavby

Košický samosprávny kraj požiadal o stanovisko k návrhu na alternatívne riešenie krízového stavu po uzavretí mosta Ružín Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Košice. Poslanci v januári navrhli ako alternatívu čiastočné zníženie hladiny nádrže a „pokládku cestných panelov“ na starú cestu, ktorá prechádzala cez zaplavenú obec Košický Hámre. Vo svojom návrhu odhadli predpokladané zníženie hladiny na 2 – 3 metre.

Stanovisko k návrhu alternatívneho riešenia dopravného prepojenia medzi obcami Košická Belá a Opátka z technicko-prevádzkového hľadiska správcu vodnej nádrže Ružín I. podpísal riaditeľ košického odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing. Roman Ivančo, PhD.

Primárnou funkciou vodnej nádrže Ružín je zabezpečenie dodávky povrchovej vody na priemyselné účely v aglomerácii Košice. Prirodzenou súčasťou prevádzkového režimu nádrže j rozkolísanosť hladiny. Tento režim je podriadený hydrologickej situácii v povodí rieky Hornád nad vodnou stavbou a nadlepšovaniu prietokov vodného toku v čase málo vodných období. Zníženie vodnej hladiny v nádrži je možné, ale je otázne, aký to môže mať dopad na zabezpečenie jej primárnych funkcií.

K alternatíve, ktorá by využila pôvodnú cestu v zatopenej obci Košické Hámre, sa v stanovisku uvádza, že zameranie dna v tejto lokalite robil v roku 2013 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava lodným sonarom s mierou presnosti merania hĺbky 1,0 cm. Z podkladov je zrejmé, že pôvodný cestný násyp v súčasnej morfológii dna nie je možné jednoznačne identifikovať. Možno sa iba domnievať, kde sa nachádza. Navrhované zníženie hladiny o 2 – 3 metre neumožňuje obnovenie pôvodného cestného telesa v celej jeho dĺžke.

Alternatíva s využitím starej cesty, ktorá fungovala pred 50 rokmi, by si vyžiadala zníženie hladiny v nádrži Ružín I. minimálne na úroveň 315 m n.m., čo je o 11,6 metra pod úrovňou maximálnej prevádzkovej hladiny. Takéto zníženie by predstavovalo pokles akumulovaného objemu vody na 43 percent, čo by znemožnilo plnenie základných účelov vodnej stavby.

Zníženie hladiny je možné len na hydrologicky nevyhnutný čas. Ak by išlo o obdobie 12 mesiacov, išlo by o mimoriadnu manipuláciu, ktorá podlieha povoleniu príslušného vodoprávneho orgánu. Prechádza mu vodoprávne konanie, ktorého účastníkom sú všetky dotknuté organizácie.

Ak by sa malo realizovať navrhované alternatívne riešenie, muselo by mu predchádzať prerokovanie mimoriadnej manipulácie vodnej stavby Ružín s vydaním vodoprávneho povolenia. Spracovať a schváliť by sa musel dočasný manipulačný poriadok vodnej stavby, projektová dokumentácia obnovy, vrátane návrhu objektov premostení vodných tokov Belá a Opátka. Nutné by bolo aj odstránenie nežiaducich nánosov, ktoré vznikli za 50 rokov prevádzky na pôvodnom cestnom násype. Nakladanie s nimi podlieha osobitnému režimu. Spracovať by sa musel aj harmonogram odstránenia provizórneho riešenia.

Košický samosprávny kraj požiadal aj o stanovisko k ďalšej poslancami navrhovanej alternatíve – zriadeniu kompy prípadne pontónového mosta. Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Košice v stanovisku uvádza, že k možnosti prevádzkovať kompu by sa v zmysle zákona musel vyjadriť Dopravný úrad Bratislava. Z pohľadu správcu vodnej nádrže by muselo dôjsť k dočasnej zmene v rekreačnom využití nádrže a musela by byť vytýčená plavebná dráha.

Z hľadiska posúdenia možnosti prevádzky je dôležité poznať polomer otáčania kompy, ktorý je limitujúci. Okrem toho aj celkovú dĺžku nástupnej a výstupnej rampy, ktorá musí zohľadňovať morfológiu terénu a blízkosť cesty, na ktorú by sa napájala. S presným stanovením polohy výstupnej a nástupnej rampy súvisí aj návrh a rozsah opevnenia brehov a ich stabilizácie, súhlas Dopravného úradu, doriešenie rozsahu stavbou dotknutých pozemkov v správe rôznych subjektov, spracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku. Všetky náklady súvisiace s vyvolanými investíciami by musel znášať investor. Po uplynutí času potrebného na prevádzku kompy alebo použitie pontónového mosta je investor povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu na vlastné náklady.

Slovenský vodohospodársky podnik upozornil, že vzhľadom na zamrznutú hladinu nádrže výstavba jednotlivých objektov a ani prevádzkovanie kompy nie je možné. Správca vodnej nádrže zdôraznil, že nie je možné garantovať konštantnú úroveň hladiny, pretože plnenie základných funkcií nádrže (dodávka vody pre priemysel) spôsobuje pozvoľný pokles hladiny v málo vodných obdobiach. Nádrž je citlivá na zmenu hydrologického režimu v povodí nad ňou. Znamená to prudký vzostup hladiny počas povodňových prietokov.

Na základe žiadosti krízového štábu sa k možnosti použitia pontónového mosta v stanovisku vyjadrí aj Ministerstvo obrany SR.

Alternatívne riešenia dočasného prejazdu osobných motorových vozidiel počas uzatvorenia mosta navrhli poslanci Rastislav Trnka a Jaroslav Polaček po porade s odborníkmi na vodohospodárske diela a cestnú infraštruktúru na brífingu 4. januára 2017. Navrhli čiastočné zníženie hladiny vodnej nádrže a „pokládku cestných panelov“ na starú cestu, ktorá pod hladinou dodnes je. Predpokladané zníženie hladiny ich odborníci odhadli na 2 - 3 metre. Ďalej navrhli prenájom kompy, využitie ženijných mechanizmov Armády SR a výstavbu a plnú rekonštrukciu súčasnej „lesnej cesty“ medzi Opátkou a Zlatníkom .

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.02.2017 10:30
Upravené: 03.12.2021 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001