Záverečný účet bez výhrad

Košický samosprávny kraj hospodáril v roku 2014 s vyrovnaným rozpočtom, v tom bežný rozpočet ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a úverovými zdrojmi zahrnutými v príjmových finančných operáciách. Poslanci na 10. rokovaní zastupiteľstva 20. apríla schválili záverečný účet bez výhrad.

PoslanciPoslanci schválili celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 4 025 804 eur a jeho prevod do peňažných fondov. Povinný prídel do rezervného fondu je 402 580 eur. Prídel do ostatných fondov KSK sa delí na prídel do fondu udržateľnosti výstupov projektov, ktorý je vytváraný po ukončení niektorých investičných projektov v súlade so zmluvami o NFP (33 000 eur) a prídel do peňažného fondu na splátky istiny úverov v roku 2016 (2 522 195 eur). Použitie ostatných fondov KSK je určené na dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2014, ale k 31. 12. 2014 neukončených, resp. neuhradených (1 068 029 eur).

Záverečný účet KSK za rok 2014 obsahuje plnenie bežného rozpočtu príjmov a čerpanie bežného rozpočtu výdavkov, plnenie kapitálového rozpočtu príjmov a čerpanie kapitálového rozpočtu výdavkov, plnenie príjmových finančných operácií a čerpanie výdavkových finančných operácií, stav a vývoj dlhu, hospodárenie príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, bilanciu aktív a pasív, hodnotenie plnenia programov.

KSK rozpočtoval v schválenom rozpočte na rok 2014 na základe daňovej prognózy Inštitútu Ministerstva financií SR príjmy z dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) vo výške 58 844 072 eur. Upravený rozpočet tejto dane vo výške 58 406 631 eur bol splnený na 102,55 %. Upravený rozpočet dane z motorových vozidiel vo výške 13 410 000 € bol splnený na 100,41 %.

Predstavitelia KSKVýkon samosprávnych funkcií zabezpečoval KSK zo svojich vlastných príjmov, ale financovanie týchto kompetencií bolo podporované aj rôznymi grantovými schémami z ministerstiev, finančnými prostriedkami z fondov EÚ a transfermi zo štátneho rozpočtu. Zároveň zabezpečoval KSK z vlastných príjmov aj financovanie právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu starostlivosť, financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení a vyrovnávanie straty, ktorá vznikla dopravcom z poskytovania služieb vo verejnom záujme. Prenesený výkon štátnej správy v odvetví školstva bol financovaný formou účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu. Na projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 boli v roku 2014 vyčerpané výdavky vo výške 172 555 €, z toho z vlastných zdrojov KSK 166 415 €. Od roku 2009 bolo na tento projekt vyčerpaných 14 826 461 €, z toho z vlastných zdrojov KSK 5 337 436 €.

Aj napriek zložitej finančnej situácii sa KSK podarilo udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti aj v oblasti riadenia dlhu. Celkový dlh KSK k 31. 12. 2014 predstavuje čiastku 67 259 023 €, čo je zadlženie KSK vo výške 46,03 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Celý záverečný účet vrátane príloh a stanoviska hlavného kontrolóra nájdete tu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.04.2015 14:00
Upravené: 22.03.2017 15:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine