Zastupiteľstvo KSK prijalo Cestovnú mapu riadenie migrácie v kraji

Cestovnú mapu riadenej migrácie v Košickom kraji schválilo Zastupiteľstvo KSK na rokovaní 24. augusta. Hlavným cieľom regionálnej integračnej koncepcie je dosiahnutie riadenej migrácie vytvorením spolupracujúcej siete všetkých príslušných orgánov a inštitúcií.

Dokument mapuje migračnú situáciu v Košickom kraji a navrhuje aktivity, ktoré samosprávy spolu so zainteresovanými inštitúciami v súčasnej situácii môžu realizovať. Tie majú napomáhať v procese integrácie cudzincov a budú slúžiť ako preventívne nástroje pri predchádzaní rizík vzniku ekonomicky, sociálne a kultúrne rozdelenej spoločnosti a vzniku uzatvorených a exkludovaných komunít migrantov.

Materiál obsahuje prehľad súčasnej situácie v oblasti integrácie cudzincov v kraji, to znamená základné štatistické údaje o cudzincoch žijúcich v kraji, ako aj potrieb a problematických situácií, ktoré cudzinci často v našej spoločnosti zažívajú. Ďalej uvádza prehľad a popis inštitúcií, ktoré majú v oblasti integrácie cudzincov na regionálnej úrovni určité kompetencie. Analytická časť bola spracovaná podľa dostupných údajov a bude aktualizovaná na základe informácií a podkladov od relevantných inštitúcií a partnerov.

V návrhovej časti Cestovnej mapy riadenej migrácie v Košickom kraji sú formulované možné výzvy do budúcnosti a aktivity, ktoré by bolo vhodné na regionálnej úrovni zrealizovať. Takýmito aktivitami sú napríklad už zrealizované založenie platformy –pracovnej skupiny pre výmenu informácií medzi relevantnými inštitúciami a samotnými migrantmi na regionálnej úrovni, ako aj začlenenie cudzincov do života v kraji a podporovanie spolužitia všetkých obyvateľov kraja. Realizácia integračnej politiky vychádza z koordinovanej spolupráce štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, samosprávy ako aj samotných komunít cudzincov a predpokladá zapojenie mimovládnych a inýchorganizácií pôsobiacich v oblasti integrácie cudzincov.

„Touto témou sa musíme začať zaoberať aj s ohľadom na vývoj v Európe, hoci vlna migrantov Košickému kraju zatiaľ nehrozí," povedal predseda KSK Zdenko Trebuľa. „Aj keď v tejto oblasti nemáme veľa kompetencií, myslíme si, že sú oblasti, kde by sme mali mať nejakú základnú predstavu. Preto chceme rokovať nielen s mestom Košice, ale aj s predstaviteľmi ostatných okresných miest, aby sme v prípade, ak to bude nutné, dokázali spoločnými silami prijať určité kroky tak, aby sme to na východe relatívne slušne zvládli.

Súčasťou aktivít v zmysle koncepcie je vznik pracovnej skupiny na výmenu informácií medzi relevantnými inštitúciami, ktoré prichádzajú do kontaktu s migrantmi, vrátane zástupcov samotných komunít migrantov. Ďalšie aktivity majú prispieť k začleneniu cudzincov do života v kraji a podporovať spolužitie všetkých obyvateľov. Realizácia integračnej politiky vychádza z koordinovanej spolupráce štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, samosprávy, ako aj samotných komunít cudzincov a predpokladá zapojenie mimovládnych a iných organizácií pôsobiacich v oblasti integrácie cudzincov.

Medzi hlavné problémy migrantov na Slovensku patrí napr. fakt, že všeobecne záväzné nariadenia väčšiny miest a obcí neumožňujú cudzincom získať sociálne, resp. nájomné bývanie. Koncepcia navrhuje iniciovať rokovania so zástupcami miestnych samospráv v otázke zmeny týchto VZN. Cudzinci tiež nemajú nárok na príspevok na bývanie, ak bývajú v byte alebo na ubytovni na základe podnájomnej zmluvy. Zabezpečenie vhodného ubytovania je jedným z najzávažnejších problémov integrácie osôb tejto cieľovej skupiny, najmä osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, keďže ich ubytovanie je nevyhnutné zabezpečiť ihneď na začiatku integračného procesu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.08.2015 12:00
Upravené: 24.03.2017 14:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine