Začína sa rekonštrukcia mosta Ružín

Začína sa oprava mosta II/547020 Ružín. Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) v pondelok 26. júna 2017 podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou Strabag s.r.o. Bratislava. V utorok 27. júna 2017 zástupcovia spoločnosti Strabag prevzali stavenisko a most bol úplne uzavretý aj pre peších a cyklistov. Od stredy 28. júna sa začne s prvými prácami na odstránení havarijného stavu mosta.  

O odovzdaní staveniska a začiatku rekonštrukcie na brífingu v stredu 28. júna 2017 hovorili vedúci odboru dopravy Úradu KSK Ladislav Olexa, investičná námestníčka riaditeľa Správy ciest KSK Gabriela Pelikánová a technický vedúci oblasti Košice stavebnej spoločnosti Strabag s.r.o. Peter Šulek.

Technické riešenie, ktoré ponúkol zhotoviteľ, vychádza zo zmeny statického systému mosta zmonolitnením stredového kĺbu. Zahrnie obnovu pôvodného a vnesenie dodatočného predpätia nosných lán, keďže strata predpätia bola hlavnou príčinou súčasného poklesu mostovky.
Na moste budú vykonané nasledovné práce:
- odstrojenie mosta do zdravého betónu, to znamená odstránenie vozovky, chodníkov, ríms, zábradlia, poškodenej izolácie, keďže zatekanie bolo jednou z hlavných príčin poklesu predpätia;
- zosilnenie priečnikov, zospodu dosadenie oceľovej konštrukcie v tvare "V", o ktorú sa oprú nosné laná;
- obnova predpätia pôvodných nosných lán a vnesenie dodatočného predpätia dosadením dodatočných nosných lán na spodnej strane mosta;
- položenie vyrovnávacej vrstvy betónu s následnou úpravou nivelety (na vyrovnanie súčasného poklesu mostovky, ktoré bude odstránené aj účinkom dodatočného predpätia);
- nový asfaltový povrch, zábradlové zvodidlo, monolitické rímsy, izolácia a odvodnenie.

Vo verejnom obstarávaní sa stala úspešným uchádzačom firma Strabag, s.r.o., Bratislava s ponukou 1 651 200 eur s DPH. Spoločnosť Strabag je viazaná návrhom svojho variantného riešenia a zodpovedá za jeho realizovateľnosť v rozsahu stavebných prác pre zabezpečenie neobmedzenej prevádzkyschopnosti, funkčnosti a bezpečnosti rekonštruovanej mostnej konštrukcie na ďalšie obdobie. Víťazná firma sa zaviazala, že svojim alternatívnym riešením ukončí stavebné práce za 5 mesiacov.

„Rozdiel medzi odhadovanou cenou a cenou, ktorú sme v súťaži ponúkli, spôsobilo iné technické riešenie problému, ktoré sme zvolili,“ vysvetlil technický vedúci oblasti Košice stavebnej spoločnosti Strabag s.r.o. Peter Šulek. „Dôvodom havarijného stavu bola strata predpätia nosných lán. Našim riešením  vrátime mostu pôvodné parametre. Most nebude dodatočne zaťažený. Riešenie, ktoré bolo pôvodne navrhované, bolo veľkorysé, na pôvodnom moste akoby vznikol ďalší most, čo by spôsobilo podstatne väčšie zaťaženie mosta a jeho pilierov.“

Ďalšiu diagnostiku pilierov i celého mosta bude zhotoviteľ robiť  postupne, tak ako bude odkrývať mostovku. Pokles pilierov však zaznamenaný nie je, plnia stále svoj účel, nezmenili sa geologické podmienky, takže sa nepočíta so zásahom do pilierov. Jediný faktor, ktorý môže ohroziť termín ukončenia, je počasie. Mokré technologické procesy, betónovanie, ukladanie izolácií pripadne na začiatok jesene, keď môžu byť náročnejšie poveternostné podmienky. Preto sa bude zhotoviteľ snažiť čo najviac urýchliť postup prác, so zachovaním technologických procesov.

K termínu podpisu zmluvy boli prijaté všetky potrebné opatrenia a zabezpečené doklady, ktoré sú  podľa platnej legislatívy nevyhnutné na to, aby zhotoviteľ mohol plynule nastúpiť na začatie stavebných a rekonštrukčných prác v zmysle zmluvy o dielo, predloženého harmonogramu prác a kontrolno-skúšobného plánu stavby.

Autobusy prímestskej dopravy v smere od Košíc od utorka 27. júna 2017 premávajú po zastávku Košické Hámre most,  konečná zastávka je pod hotelom Sivec. Doprava pre obyvateľov obce Opátka je zabezpečená účelovým automobilom, na ktorého nájom uzavrela Správa ciest KSK zmluvu s obcou. Obec podľa potrieb obyvateľov zabezpečí dopravu týmto automobilom k spojom z obce Košická Belá a dopravu žiakov do školy. Autobusové spojenie obce Opátka cez Folkmarský kopec v smere na Margecany podľa doterajších prieskumov medzi obyvateľmi nebolo potrebné. Odbor dopravy Úradu KSK je pripravený reagovať na zvýšený záujem verejnosti zaradením spojov.

Prímestská autobusová doprava riadne premáva z obcí Kojšov, Veľký Folkmar, Jaklovce, z celej Hnileckej doliny i ďalších obcí regiónu s napojením na vlakové spoje v Margecanoch. Od 11. júna 2017, keď vstúpil do platnosti nový grafikon železničnej dopravy, zastavujú regionálne rýchliky v stanici Krompachy, čím sa zlepšilo spojenie regiónu s krajským mestom. 

 

Most cez vodnú nádrž Ružín na ceste II/547 medzi Košickou Belou a Veľkým Folkmarom bol pre dopravu úplne uzavretý od soboty 24. decembra 2016 od 7. hodiny. Do doby začatia rekonštrukčných prác bol cez most možný prechod pre peších a cyklistov. Obchádzková trasa pre nákladné vozidlá vedie cez Margecany – Klenov - Miklušovce – Sedlice – Suchú Dolinu – Ľubovec – Radatice – Bzenov – Prešov – smer Košice. Obchádzková trasa pre osobnú dopravu do 3,5 tony vedie cez Margecany – Klenov – Miklušovce - Sedlice – Suchú Dolinu – Ľubovec - Ruské Pekľany – Obišovce – smer Košice. Na zmiernenie následkov havarijného stavu Správa ciest KSK upravila a pravidelne udržiava štvorkilometrovú účelovú lesnú cestu Opátka – Zlatník.

Most bol postavený v roku 1967 a tvorí ho rámová konštrukcia s rozpätím polí 38,5 + 77,0 + 38,5 m s posuvným kĺbom uprostred stredového poľa. Celková dĺžka premostenia je 152,40 m. Most je rozdelený posuvným kĺbom na dva dilatačné celky. Nosná konštrukcia bola vybudovaná technológiou letmej montáže na voľnú konzolu z votknutých pilierov. Jedná sa o prefabrikovaný most na montáži predpínaný. Most má v súčasnosti 50 rokov, z toho vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja je len 14 rokov, od 1. januára 2004, keď prešiel spolu s cestami II. a III. triedy z vlastníctva štátu do vlastníctva samosprávneho kraja.

Vplyvom trvalej plastickej deformácie zabudovanej nosnej predpätej výstuže a následne celej konštrukcie, došlo k náhlemu zníženiu únosnosti mostnej konštrukcie. Túto rýchlu stratu predpätia nebolo možné predvídať.

Tu nájdete jednoduchý nákres technického riešenia rekonštrukcie mosta

Tu nájdete všetky informácie o havarijnom stave mosta Ružín a riešení situácie

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.06.2017 13:00
Upravené: 06.12.2021 15:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001