Výzva na podporu v zavádzaní systémov enviromentálneho manažérstva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zameranú na Podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty ústrednej správy (štátne príspevkové organizácie, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne);  subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;   neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Oprávnené aktivity výzvy sú: zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). V rámci uvedeného typu aktivity, ktorý je zároveň aj hlavnou aktivitou, bude podpora zameraná na podaktivity:

- zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v nadväznosti na  schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie,

 - zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie.

Rozpočet projektu je  10 000 - 100 000 eur. Termíny predkladania žiadosti sú  do 31.3.2018, do  30.6.2018.

Podrobnejšie informácie o výzve nájdete TU.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 08:00
Upravené: 16.01.2019 16:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról