Východoslovenská galéria otvára knižnicu

Vďaka Košickému samosprávnemu kraju sa v roku 2019 cez výzvu Tradície inšpirujú inovácie podarilo dokončiť a uviesť do prevádzky knižnicu Východoslovenskej galérie. Kapacitne sa rozšíril úložný priestor, zaistila sa ochrana knižničného fondu, zakúpil sa mobiliár a osvetlenie. Každoročným finančným príspevkom od KSK galéria mohla aj napriek obmedzenému chodu knižnice obohacovať jej knižničný fond o nové publikácie z dejín výtvarného umenia, ale tiež o presahy k súčasnej kultúre, kurátorským štúdiám či galerijnej pedagogike.

„Prostredníctvom krajského dotačného programu Terra Incognita sme od roku 2011 podporili desiatky projektov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry, športu, voľnočasových aktivít a cestovného ruchu v Košickom kraji. Heslom programu je Objav-Spoznaj-Zaži! a tieto tri ingrediencie v sebe spája aj projekt novej knižnice vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Na jej rekonštrukciu sme v rámci pilotnej výzvy Tradície inšpirujú inovácie vyčlenili takmer 20-tisíc eur, vďaka čomu sa opäť rozšírila ponuka tejto župnej galérie. Verím, že vynovená knižnica bude nielen dôstojným domovom pre tisícky kníh, ale aj obľúbeným miestom čitateľov v našom kraji župe,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V štruktúre Východoslovenskej galérie mala knižnica významné miesto už od jej vzniku v 50.tych rokoch. Po roku 1973 sa stala profesionálnou galerijnou knižnicou s pôvodným názvom Študovňa umeleckej literatúry a časopisov pri VSG. Knižnica patrila so svojim špecializovaným umenovedným knižničným fondom k významným a ojedinelým zdrojom vedeckých informácií pre odbornú a laickú verejnosť Košíc a širšieho okolia. Knižničný fond je orientovaný na odbornú literatúru z teórie a dejín umenia, estetiky, architektúry, úžitkového umenia, reštaurovania, neprofesionálneho výtvarného prejavu a z príbuzných spoločenských vied.

V roku 2012 došlo z dôvodu rekonštrukcie a personálnych zmien k presťahovaniu knižnice do nevyhovujúcich priestorov, čo viedlo k jej praktickému znefunkčneniu. Od roku 2016 sa fungovanie knižnice postupne obnovovalo. V roku 2017 bolo presťahovaných vyše 12 000 knižničných jednotiek do nových priestorov knižnice na Hlavnej ulici.

Interiér Knižnice VSG navrhlo architektonické štúdio PLURAL, ktoré patrí medzi najlepšie štúdiá súčasnosti a za svoje projekty bolo ocenené niekoľkými cenami za architektúru.

Prioritou je skatalogizovanie fondu v knižnično-informačnom systéme, ktorý VSG zakúpila so zámerom online sprístupnenia knižnice pre verejnosť. Cieľom je, aby knižnica reflektovala na súčasné požadavky čitateľov a spĺňala odborné aj používateľské štandardy. Galéria sa môže následne zamerať na skvalitňovanie jej služieb, dobudovanie infraštruktúry, propagáciu a systematickú akvizíciu.

Prvý rok fungovania knižnice bude sprevádzať vzdelávací kurz O umení, ktorý bude v súlade s odborným zameraním knižnice zoznamovať frekventantov s hlavnými pojmami dejín umenia.

Východoslovenská galéria otvorením knižnice rozširuje svoje služby a vytvára nový priestor k interaktívnemu zdieľaniu poznatkov v podobe sprievodných programov, ako sú čítania, diskusie, vzdelávacie kurzy a ďalšie kritické platformy. 

Zároveň sa významne rozširuje možnosť spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, predovšetkým so strednými školami s výtvarným zameraním, Fakultou umení TU, filozofickou fakultou v Prešove a Košiciach. Galéria si tak dáva za cieľ pokračovať v budovaní publika nielen cez obsahovú dramaturgiu, ale aj v napĺňaní potenciálu budovy so strategickou polohou v centre mesta.

Dokončiť a uviesť knižnicu VSG do prevádzky sa podarilo vďaka Košickému samosprávnemu kraju cez dotačný program Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“ v roku 2019.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.

Autor/zdroj: Archív: KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.02.2020 11:44
Upravené: 28.07.2021 09:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001