V našej práci nemôžu existovať začiatky a konce

Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva KSK, ktoré sa konalo 9. decembra 2013.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia, dámy a páni!

Regionálna samospráva vstupuje do štvrtého volebného obdobia. V súlade s výsledkami volieb do orgánov vyšších územných celkov sa dnes ujíma svojich právomocí 57-členné Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja i ja, ako predseda. Je to okamih slávnostný, keď by sme mali silno vnímať dôveru našich spoluobčanov, ktorú sme všetci vo voľbách získali. Ešte raz za ňu ďakujem. Ja osobne vnímam volebný výsledok s potešením, ale aj s veľkou pokorou, pretože podpora voličov je pre mňa záväzkom nielen na štvorročné funkčné obdobie, ale na oveľa viac rokov, do ktorých sa premietnu závažné rozhodnutia o rozvojových zámeroch tohto regiónu.

Predseda KSK Zdenko TrebuľaV našom kraji volilo v prvom kole 17,77 percenta oprávnených voličov, v druhom kole to bolo 12,21 percenta oprávnených voličov. V mnohých diskusiách zaznelo, že je to rozhodnutie iba malej časti obyvateľov kraja. Práve dôveru týchto ľudí, ktorí využili svoje občianske právo, nesmieme sklamať. Som presvedčený, že svojimi hlasmi ocenili prácu, ktorú sme za uplynulé roky urobili s veľkým tímom spolupracovníkov – poslancov, zamestnancov úradu i všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Uvedomujem si, že sme povinní oplatiť dôveru rozumným a zodpovedným rozhodovaním o budúcnosti nášho kraja. Verím, že to bude prioritou každého z nás.

Predchádzajúce volebné obdobie sme v uplynulých mesiacoch hodnotili z viacerých pohľadov. Za najväčšie úspechy predchádzajúceho obdobia považujem, že sa nám podarilo získať významný balík peňazí na opravu a rekonštrukciu ciest a že sme sa úspešne zapojili do projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.

V rámci výzvy Regionálneho operačného programu, prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, bolo v období 2009 - 2012 podaných a implementovaných 5 veľkých projektov. Celkové oprávnené výdavky boli 18,27 mil. eur. Zmodernizovalo a zrekonštruovalo sa 118,862 km ciest II. a III. triedy, 7 mostov a 5 križovatiek. Situáciu v doprave skomplikovali v roku 2010 povodne. Na odstraňovanie škôd boli použité dodávateľské úvery vo výške 9 925 000 eur a dotácie štátu vo výške 6 407 000 eur. Po dlhom čakaní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré je Riadiacim orgánom, schválilo v októbri ďalších päť projektových žiadostí KSK. Spolu takmer 145 kilometrov ciest a 9 mostov bude obnovených s celkovými rozpočtovými nákladmi takmer 22 miliónov eur. S prácami sa začne na jar, hneď ako to dovolia poveternostné podmienky.

Za najväčšiu investíciu a najväčší projekt v dejinách KSK považujeme náš podiel na projekte Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. To, že Košice sa stali hlavným mestom kultúry, výrazne akcelerovalo činnosť celého úseku kultúry, cestovného ruchu ale aj regionálneho rozvoja. V investičnej časti išlo o sedem projektov s celkovým rozpočtom 12 392 371 eur, z toho zdroje z EÚ a štátneho rozpočtu tvorili 9 431 748 eur a vlastné zdroje KSK 2 960 623 eur. Do programovej časti vložil KSK z rozpočtu v rokoch 2010 – 2013 spolu 2 437 000 eur. Zamerali sme sa na program rozvoja kultúrneho turizmu Terra Incognita – Krajina nespoznaná, kde bolo cieľom zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu vytvorením rozšírenej ponuky produktov a služieb najmä na Gotickej, Vínnej a Železnej ceste. Úspech malo 13 top podujatí na rôznych miestach nášho kraja, už teraz pripravujeme ich kalendár na rok 2014.

Pred štyrmi rokmi, na začiatku tretieho volebného obdobia regionálnej samosprávy, som hovoril o tom, že nás čaká mimoriadne ťažké a zložité obdobie. Ani dnes nie je situácia jednoduchšia. Práve preto musíme pokračovať v uvážlivom hospodárení a vo využívaní všetkých dostupných zdrojov, ktoré môžu pomôcť nášmu rozpočtu. Našim spoločným cieľom je spájať ľudí v našom kraji.

PríhovorHlavnou úlohou do ďalšieho volebného obdobia je zachovať takú úroveň služieb, na akú sú občania zvyknutí, hlavne v oblasti sociálnej starostlivosti, ale aj v strednom školstve, vo verejnej doprave, v regionálnej kultúre. Nepriaznivá ekonomická situácia nám zväzuje ruky, no napriek tomu sa snažíme udržať doterajší štandard, aby neutrpeli ujmu hlavne starší a bezbranní. Vo volebnom programe sme preto kládli pred seba reálne ciele, ktoré môžu zabezpečiť obyvateľom kraja dôstojný život.

V oblasti sociálnych vecí chceme zavádzať prvky deinštitucionalizácie a zabezpečovať individuálny prístup ku klientom, zariadenia smerovať k rodinnému typu, postupne znižovať kapacitu veľkých zariadení a zároveň zavádzať komunitný systém poskytovania služieb. Plánujeme zvýšiť počet miest v zariadeniach pre občanov v krízovej životnej situácii, zriadiť kontaktné miesto pre rodiny a klientov s Alzheimerovou chorobou

So strategickým partnerom v nemocniciach KSK budeme intenzívne komunikovať o investíciách do medicínskej techniky a rekonštrukcií, optimalizovať sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, realizovať model jednej stabilnej lekárne s nepretržitou prevádzkou v každom okrese s nadväznosťou na LSPP. Chceme zvýšiť počet poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ktorí komunikujú elektronicky.

V rezorte školstva budeme pokračovať v optimalizácii siete škôl a školských zariadení, dopĺňať vybavenie centier odborného vzdelávania a napájať na ne postupe všetky stredné odborné školy. Chceme aj ďalej úzko spolupracovať so zamestnávateľmi pri tvorbe študijných programov škôl a prioritne sa zameriavať na rozvoj IT technológií v spolupráci so združením IT Valley. Budeme podporovať vznik ďalších alokovaných tried SOŠ hlavne v blízkosti miest s vysokým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pri zabezpečení fungovania dopravných služieb musíme využívať dostupné zdroje EÚ na modernizáciu regionálnych ciest, budovať protipovodňové systémy proti poškodzovaniu ciest a mostov, zefektívniť činnosť správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK najmä v oblasti opráv ciest. V spolupráci s ostatnými krajmi chceme dosiahnuť zmeny legislatívy smerujúce k posilneniu financovania a ochrany regionálnych ciest - obmedzenie tranzitnej nákladnej dopravy na regionálnych cestách, úpravu prerozdelenia daní a zvýšenie príjmov KSK, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami zo strany štátu.

V kultúre a cestovnom ruchu bude prioritou využívať potenciál Ostrovov kultúry – investičných projektov EHMK – na organizovanie príťažlivých multižánrových podujatí a rozšírenie poskytovaných kultúrnych služieb. Budeme sa snažiť prispôsobiť inštitucionálnu formu kultúry súčasným potrebám, posilniť tie kultúrne služby, ktoré napomôžu rozvoju kreatívnej ekonomiky a inováciám. Po dobrých skúsenostiach chceme rozvíjať myšlienku kultúrneho cestovného ruchu cez program Terra Incognita. Využijeme všetky možnosti na vzájomné prepájanie, skvalitnenie a rozšírenie siete cyklotrás na území kraja.

Úlohou regionálneho rozvoja bude spájať všetky súkromné i verejné subjekty pôsobiace v regióne, hľadať spoločné riešenia na vyrovnávanie rozdielov životnej úrovne v regiónoch a vytvárať tlak na ústredné orgány na legislatívnu podporu tohto procesu. Možnosti vidíme v užšej spolupráci s podnikateľskou sférou pri príprave odborníkov, ale aj pri formovaní striebornej ekonomiky – služieb pre starších ľudí. Lepšie by sme mali zhodnotiť potenciál súmestia Košice – Prešov s vedomím, že lídrom hospodárskeho rastu sú veľké aglomerácie. Musíme hľadať spoločný postup pri implementácii nového Integrovaného ROP priamo v území s cieľom riešiť nezamestnanosť, ako jeden z najväčších súčasných problémov v oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji. Musíme zjednodušiť, sprehľadniť a hlavne urýchliť umiestňovanie finančných prostriedkov do podkapitalizovanej infraštruktúry. Využiť pri tom skúsenosti decentralizovaných sprostredkovateľských orgánov, ktoré boli doteraz prínosom pre miestnu samosprávu.

Ctený poslanecký zbor, vážení hostia,

v posledných týždňoch novinári kandidátom na predsedov samosprávnych krajov kládli otázku, čo urobia ako prvé po nástupe do funkcie. Aj sme sa nad tým zasmiali, pretože po štyroch rokoch minimálneho záujmu médií chcel odrazu každý vedieť všetko. Myslím si, že je veľkou výhodou pre náš kraj, ak nemusíme rozmýšľať, čo urobíme ako prvé. Presne vieme, čo treba robiť. V čom pokračovať, ktoré stratégie a koncepcie ďalej napĺňať. V našej práci nemôžu existovať začiatky a konce. Život regiónu je kontinuálny, riadi sa prirodzenými kalendármi. Volebné obdobia sú len umelé etapy, ktoré by nemali narušiť logicky naplánované línie. Verím, že spoločnými silami budeme takto smerovať náš kraj. Som presvedčený, že je to cieľ nás všetkých, bez ohľadu na to, či reprezentujeme koaličné, opozičné či nezávislé strany, hnutia a zoskupenia. Spájať ľudí v našom kraji je cieľ, ktorému nemožno vytýkať žiadne ideológie. Žijeme spoločne na tomto mieste Slovenska a chceme tu žiť na úrovni, ktorá zodpovedá Európe 21. storočia. Snažme sa preto v nasledujúcich štyroch rokoch urobiť maximum pre ľudí, ktorí tu žijú.

Autor/zdroj: zb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.12.2013 13:30
Upravené: 09.03.2017 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001